Обща информация
Нормативно основание за обособена част  „Профил на купувача“
Съгласно новите изисквания на ЗОП, Чл. 22б. (Нов – ДВ, бр. 40 от 2014 г. , в сила от 1.10.2014 г.) (1) Възложителите са длъжни да поддържат <Профил на купувача> , който представлява обособена част от тяхната електронна страница или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност,
В него се публикува текуща информация за обявления, откриване на процедури, документация за участие, разяснения, покани, договори, допълнителни споразумения,  информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, включително за авансовите плащания, публичните покани, вътрешните правила, всякаква друга полезна обща информация като лице за контакти, номер на телефон и факс, пощенски адрес и електронен адрес и други документи и информация, определени с вътрешните правила.
Изпълнител на проекта e ...................... / идеен проект , техническо задание и изпълнение/
Вътрешни правила:
    - > Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки
    - > ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 2015-2016 г.
Обява:
  - > Тръжна документация
 - > Инфо Обява АОП
    - > Обява
-> Обява павилион

- > Удължена Обява АОП

  

Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение ОУ
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-31.12.2015г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-31.12.2015г.
Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение за 2016 г.
Бюджет за делегирани от държавата и местни дейности с тримесечно разпределение за 2017 г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-31.03.2016г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-30.06.2016г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-30.09.2016г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-31.12.2016г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-31.03.2017г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-30.06.2017г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности за периода 01.01-30.09.2017г.
Отчет за делегирани от държавата и местни дейности от 01.01-31.12.2017г
Баланс за бюджета за 2018.pdf
Отчет за първото тримесичие на 2018 година.pdf