2016/2017 .

ÏÐÀÂÈËÍÈÊ ÇÀ ÄÅÉÍÎÑÒÒÀ ÍÀ Ó×ÈËÈÙÅÒÎ
ÏÐÀÂÈËÍÈÊ ÇÀ ÎÑÈÃÓÐßÂÀÍÅ ÍÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÈ ÓÑËÎÂÈß ÍÀ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ, ÂÚÇÏÈÒÀÍÈÅ È ÒÐÓÄ 

                                                2017-2018

ÏÐÀÂÈËÍÈÊ ÇÀ ÏÐÎÏÓÑÊÀÒÅËÅÍÈß ÐÅÆÈÌ ÍÀ Ó×ÈËÈÙÅÒÎ
Èíñòðóêöèÿ çà ïðîòèâîïîæàðíà áåçîïàñíîñò